Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Kancelaria Prawna Res Publica Bartłomiej Łukomski, ani Użytkowników strony lukomski.law.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kancelaria dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nią dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Kancelarię wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta na stronie internetowej, w szczególności skorzystania z formularza kontaktowego lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Kancelarię to w szczególności:

 • zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego,
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Kancelarii oraz rejestrowanie wejść i wyjść z Kancelarii, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

Dodatkowo, podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu przenośnym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Z jakich informacji korzystamy?

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Ponadto, podczas korzystania z zakładki „Zgłoś sprawę” dostępnej na Naszej stronie, będziesz musiał podać swoje dane w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail.

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Res Publica Bartłomiej Łukomski z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 11/20 Kraków.

Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to również  Danych Osobowych podawanych w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie.

Ponadto, w pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

 • dobrowolnie wyrażonych zgód,
 • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie mogą zostać przekazane?

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego na stronie internetowej.

Jednakże, Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które wspierają nas w bieżącej działalności jak: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowo – księgowe, usługi fakturowania i rozliczania zawartej umowy, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w związku z przekazywaną korespondencją, podmioty prowadzące działalność w zakresie realizacji płatności np. banki w związku z realizacją płatności.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, m.in.:

 • przepisów prawa, które mogą obligować Kancelaria Prawna Res Publica Bartłomiej Łukomski  do przetwarzania danych przez określny czas,
 • okresu, który jest niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych,
 • okresu na jaki została udzielona zgoda.

Jakie prawa Ci przysługują?

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora,
 •  dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania,
 • cofnięcia każdej wyrażonej Nam zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,
 •  wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne aby skorzystać z określonych funkcjonalności naszej strony internetowej.

W jaki sposób możesz uzyskać informację o przetwarzaniu Twoich danych?

Wszelką pytania w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres korespondencyjny Administratora: 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 60/6 lub na skrzynkę mailową [email protected]

Pliki „cookies”

W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej stronę internetową, w tym w ramach formularza kontaktowego, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają ze strony internetowej oraz formularza kontaktowego, niezależnie czy pozostają jego Klientami.

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologie przechowującą i uzyskującą dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci, w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania z witryny internetowej, przede wszystkim w celach statystycznych oraz dla dostosowania treści reklamowych. Podczas wizyty na Naszej stronie mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie osoby odwiedzającej.

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia osoby odwiedzającej. Przechowuje się w nim informacje, których strona internetowa może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez osobę odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące witryny oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez osobę odwiedzającą zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o osobach odwiedzających. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze.

W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności na naszej stronie zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane?

Administrator, uwzględniając stan wiedzy technicznej i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom trzecim.

Czy niniejsza polityka może zostać zmieniona?

Administrator może w przyszłości zmienić politykę prywatności. Każdorazowo umieści w ramach strony o jej zmianie wraz z nową datą jej obowiązywania.

Od kiedy obowiązuje niniejsza polityka prywatności?

Niniejsza wersja polityki obowiązuje od dnia 14.11.2019.

ZGŁOŚ SPRAWĘ